Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

CÁC MỤC TIÊU HIỆU QUẢ CHO CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH

Posted by nqcentre on December 22, 2007

CÁC MỤC TIÊU HIỆU QUẢ CHO CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH

Goals in this section can be used with managers and supervisors responsible for planning of all kinds – financial, personnel, strategic, projects.

Các mục tiêu trong phần này có thể được sử dụng cho các managers và giám sát chịu trách nhiệm hoạch định các loại chức năng : tài chính, nhân sự, chiến lược, dự án.

 

FINANCIAL PLANNING    

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH  

1) Develop a five-year plan every year, projecting income and costs, and present it to CFO each January.  

Hàng năm phát thảo kế hoạch năm năm, dự đoán doanh thu và chi phí, và trình cho giám đốc tài chính vào tháng 1 hàng năm.

2) Provide a work-unit budget for each year that is within 10% of actuals.  

Cung cấp ngân sách của đơn vị hàng năm.

3) Plan expenditures to minimize financial risk to the company.   

Hoạch định các chi tiêu để tối thiểu hóa các rủi ro tài chính cho công ty.

4) Identify and plan for capital expenditures that will return on total investment within two years.

Xác định và lập kế hoạch cho việc sử dụng vốn mà sẽ mang lại kết quả đầu tư trong vòng hai năm.  

5) Provide integrated cost and schedule control systems, thereby providing tools to meet the project financial goals.  

Cung cấp các chi phí kết hợp và vạch thời gian kiểm soát hệ thống, từ đó cung cấp các công cụ để đạt được các mục tiêu tài chính đã vạch ra.

6) Develop financial plans that superiors consider useful for making decisions.  

Phát triển các kế hoạch tài chính mà cấp trên coi rất hữu ích để làm cơ sở quyết định.

7) Communicate financial plans to staff so they can use them in making decisions.   

Thông tin các kế hoạch tài chính cho nhân viên  để họ có thể sử dụng làm quyết định.

8) Forecast financial expenditures for upcoming year, separating out mandatory and discretionary spending.

Dự báo những chi phí tài chính cho năm kế, tách biệt những chi phí bắt buộc và những chi phí sử dụng theo ý.

 

PERSONNEL PLANNING     

HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ  

1) Identify at least two employees per year to be groomed for supervisory positions .

Xác định ít nhất 02 nhân viên mỗi năm được chuẩn bị cho vị trí quản lý.  

2) Identify alternatives to hiring new staff to cover increased workload.

Xác định nhiều khả năng trong việc thuê mướn những nhân viên mới để gánh khối lượng công việc tăng.   

3) Communicate anticipated personnel needs to human resources three months prior to point at which action is required.  

Thông tin những nhu cầu nhân sự đoán trước đến nguồn nhân lực 03 tháng trước thời điểm hành động.    

4) Identify for layoffs staff members whose loss will affect work unit production the least.   

Xác định những ảnh hưởng của việc sa thải nhân viên đến việc sản xuất ở mức thấp nhất.

5) Maintain a stable staff complement that is sustainable (no layoffs) in varying economic conditions.  

Duy trì việc bổ sung nhân sự bền vững mà có thể trụ được trong mọi điều kiện kinh tế.

6) Promote at least one current employee each year into a supervisory position.

Thăng chức ít nhất một nhân viên hiện tại hàng năm vào vị trí quản lý.  

7) Assist employees with career development strategies and use acting status appointments and temporary assignments to other positions to develop employees for increased responsibility.   

Hỗ trợ nhân viên bằng những chiến lược phát triển nghề nghiệp của nhân viên và có thể bổ nhiệm chức vụ “Quyền” và giao những nhiệm vụ tạm thời cho các vị trí khác nhằm phát triển nhân viên & tăng thêm tinh thần trách nhiệm của họ.  

8) Identify reasons for high staff turnover in the work unit and develop a plan for reducing it.   

Xác định những lý do biến động nhân sự cao trong đơn vị & có kế hoạch khả thi để hạn chế nó.  

 

STRATEGIC AND WORK UNIT PLANNING  

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ ĐƠN VỊ   

1) Prepare work unit summary and/ or environmental scan for use in the company strategic planning meetings. With staff, develop work unit strategic plan that reflects the larger organization’s strategic goals.

Chuẩn bị bảng tóm tắc của đơn vị và/ hoặc sự soi rọi của môi trường cho việc ứng dụng trong các cuộc họp hoạch định chiến lược công ty.  

2) With staff, develop work unit strategic plan that reflects the larger organization’s strategic goals.

Đối với nhân viên, phát triển kế hoạch tương lai của đơn vị mà phản ánh các mục tiêu chiến lược của công ty.

3) Attend the company strategic planning meetings with the material needed.   

Tham gia các cuộc họp hoạch định chiến lược của công ty với các tài liệu cần thiết.  

4) Define clear and achievable work unit goals that will contribute to company success.

Xác định những mục tiêu của đơn vị rõ ràng và có thể đạt được mà sẽ đóng góp vào sự thành công của công ty.  

5) Develop actions plans for achieving each work unit goal that includes timelines and specifies individual accountabilities.  

Phát triển các kế hoạch hành động nhằm đạt được mục tiêu đơn vị mà bao gồm khung thời gian và cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân.   

6) Revise strategic work unit plan in the event that major shifts occur in the market, the economy, and/or the environment.

Kiểm tra lại kế hoạch của đơn vị trong bối cảnh những thay đổi chính xảy ra trên thị trường, kinh tế, và/hoặc môi trường.    

7) Attend annual conferences so as to be able to predict future trends in the industry.

Tham gia các cuộc hội thảo hàng năm để có thể tiên đoán những khuynh hướng tương lai của ngành.  

 

WORK PLANNING / SCHEDULING  

TỔ CHỨC CÔNG VIỆC / SẮP XẾP THỜI GIAN BIỂU      

1) Assign projects to the most qualified and appropriate employees  

Giao việc cho những nhân viên đạt yêu cầu và thích hợp nhất.  

2) Ensure that all major projects are completed according to planned estimates.

Đảm bảo rằng tất cả các dự án phải được hoàn thành theo những ước đoán hoạch định trước.   

3) Plan work to minimize overtime by 5%.

Hoạch định công việc giảm thiểu làm ngoài giờ khoản 5%.  

4) Ensure that all employees have the skills needed to achieve their work goals, as indicated by the employees.

Đảm bảo rằng tất cả nhân viên có kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu công việc như được biểu hiện bởi nhân viên.  

5) Balance staff workloads so that more projects are completed on time this year than last.

Cân đối khối lượng công việc của nhân viên để cho các dự án được hoàn thành đúng hạn năm nay hơn năm rồi.

Theo duyen nghi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: