Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Tổ chức cuộc họp – Điều hành một cuộc họp

Posted by nqcentre on December 17, 2007

Tác giả:
Luu Truong Van, Ph.D student

NỘI DUNG CHÍNH

– Tại sao phải điều hành một cuộc họp?
– Các chức năng của một cuộc họp
– Các kiểu họp
– Chuẩn bị cho một cuộc họp
– Định nghĩa mục tiêu
– Con người
– Bài thuyết trình
– Chủ tọa
– Điều hành cuộc họp
– Thời gian trình bày
– Kết thúc cuộc họp

1. Tại sao phải điều hành một cuộc họp?


2. Các chức năng của một cuộc họp

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: