Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO: Phương thức và động cơ hoạt động của một tập thể

Posted by nqcentre on December 9, 2007

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO: Phương thức và động cơ hoạt động của một tập thể
Phương thức và động cơ hoạt động của một tập thể

Một tập thể có thể hoạt động có hiệu quả khi :

* Có một hoặc những mục tiêu chung.
* Có không khí làm việc thoải mái, tin tưởng, một sự đồng lòng và gắn bó thực sự.
* Có một cơ cấu và các phương tiện phù hợp với mực tiêu.
* Có những nguyên tắc hoạt động đã được thỏa thuận nhưng mềm dẻo. * Có “người lãnh đạo”.

Vai trò người lãnh đạo trong tập thể

Trong một tập thể, người chỉ huy có thể ảnh hưởng :

– Trực tiếp : bằng cách làm gương tốt trong phần công việc của mình; chỉ đạo hoạt động tập thể theo hướng đã định sẵn.

– Gián tiếp : khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các cố gắng của các đối tác hoặc người cộng sự.

Vai trò của người lãnh đạo có thể được xác định như sau :
+ Điều phối các hoạt động của tập thể hướng tới mục tiêu vạch sẵn,
+ Tạo điều kiện giúp mỗi người hoàn thành nhiệm vụ, kiểm tra kết quả đạt được,
+ Cho phép và tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin,
+ Là hiện thân và là đại diện cho tập thể.

Xác định chỉ tiêu

Các chỉ tiêu tốt cần :

* đơn giản, rõ ràng và chính xác,
* thực tế : phù hợp với người liên quan và với các khó khăn lường trước sẽ xảy ra trên thực tế (không quá nhiều, cũng không quá ít),
* hợp lý, so với hoạt động và thời điểm,
* khả thi : chúng phải chỉ rõ hành động cần phải tiến hành, phương tiện và sự ủy quyền cần thiết,
* được xác định thời gian (hạn định và thời hạn),
* kèm theo chỉ số cho phép đo lường kết qủa đạt được.

Để động viên các thành viên trong tập thể, người lãnh đạo cần :

* Xác định rõ những kỳ vọng và mục tiêu.
* Công nhận những thành tích bằng các phần thưởng.
* Thông tin cho các nhân viên về các quyết định và những thay đổi.
* Lôi kéo nhân viên thanh gia vào các quyết định.
* Tạo cho nhân viên một ý nghĩa sở hữu riêng tư đối với sứ mệng của cơ quan.
* Cố gắng tìm hiểu nắm bắt nhu cầu và mục tiêu của nhân viên : cẩn thận với những giả định của bạn về những thu cầu và mục tiêu này.
* Hổ trợ và khuyến khích nhân viên phát triển cả về cá nhân và nghề nghiệp.
* Thiết lập và duy trì một không khí làm việc cởi mở, hợp tác trong cơ quan của bạn.
* Thiết lập những mục tiêu hiện thực cùng với nhân viên của bạn.
* Giao cho nhân viên những công việc có tính thách thức.
* Thiết lập một chính sách về phúc lợi cho nhân viên.
* Cho phép các nhóm làm việc trên các dự án của cơ quan để khuyến khích động viên họ.
* Sử dụng những biện pháp củng cố tích cực và liên tục – không được củng cố những hành vi không phù hợp.
* Không nên coi tiền bạc và sự trừng phạt như là những yếu tố động viên hiệu quả.

Advertisements

One Response to “NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO: Phương thức và động cơ hoạt động của một tập thể”

  1. […] 3. Phương thức và động cơ hoạt động của một tập thể […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: