Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

64. Danh mục tài liệu quản trị hành chính văn phòng ver 3.0

Posted by daviadmin on December 8, 2007

I/ Danh mục tài liệu:

1. Quy định quản lý thư viện công ty – 6 trang và các mẫu kèm theo:

a. Kế hoạch mua sách, tài liệu mã số : HC – 01 – BM01

b. Biên bản giao sách, tài liệu mã số : HC – 01 – BM02

c. Báo cáo danh mục sách, tài liệu hàng quý mã số : HC – 01 – BM03

d. Danh sách tài liệu, sách mã số : HC – 01 – BM04

e. Danh sách ưu tiên mượn sách, tài liệu mã số : HC – 01 – BM05

f. Sổ theo dõi cho mượn mã số : HC – 01 – BM06

g. Biên bản thư viện mã số : HC – 01 – BM07

2. Quy định quản lý tài sản – 6 trang và các mẫu kèm theo:

a. Biên bản bàn giao tài sản mã số : HC – 02 – BM01

b. Giấy đề nghị điều chuyển tài sản mã số : HC – 02 – BM02

c. Báo cáo tăng giảm tài sản hàng tháng mã số : HC – 02 – BM03

d. Biên bản kiểm tra tài sản mã số : HC – 02 – BM04

e. Kế hoạch kiểm kê mã số : HC – 02 – BM05

f. Biên bản kiểm kê mã số : HC – 02 – BM06

3. Quy trình sửa chữa – 6 trang

a. Phiếu yêu cầu sửa chữa mã số : HC – 03 – BM01

b. Sổ theo dõi sửa chữa mã số : HC – 03 – BM02

c. Phiếu nghiệm thu mã số : HC – 03 – BM03

4. Quy trình bảo trì, theo dõi bảo hành – 6 trang và các mẫu kèm theo:

a. Kế hoạch theo dõi bảo hành mã số: HC – 04 – BM01.

b. Danh sách các loại máy móc thiết bị mã số: HC – 04 – BM02.

c. Kế hoạch bảo trì mã số: HC – 04 – BM03

d. Phương án sửa chữa mã số: HC – 04 – BM04

e. Báo cáo tổng hợp tăng giảm các dụng cụ bảo trì mã số: HC – 04 – BM05

f. Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ mã số: HC – 04 – BM06.

g. Hướng dẫn các sự cố thường gặp và cách xử lý mã số: HC – 04 – BM07.

h. Phiếu lý lịch máy mã số: HC – 04 – BM08.

5. Quy định quản lý và tổ chức cuộc họp – 10 trang và các mẫu kèm theo:

a. Kế hoạch tổ chức cuộc họp mã số: HC – 05 – BM01

b. Thư mời họp mã số: HC – 05 – BM02

c. Biên bản cuộc họp mã số: HC – 05 – BM03

d. Sổ theo dõi book phòng họp mã số: HC – 05 – BM04

6. Quy định quản lý con dấu – 5 trang và các mẫu kèm theo: a. Sổ theo dõi đóng dấu mã số: HC – 06 – BM01

7. Quy định tiếp khách – 7 trang và các mẫu kèm theo:

a. Phiếu yêu cầu tiếp khách mã số: HC – 07 – BM01

b. Kế hoạch tiếp khách mã số: HC – 07 – BM02

c. Báo cáo tiếp khách mã số: HC – 07 – BM03

8. Quy định quản lý máy vi tính, mạng, internet – 8 trang và các mẫu kèm theo:

a. Phiếu đăng ký tài khoản mạng mã số: HC – 08 – BM01

b. Phiếu đăng ký tài khoản Web mã số: HC – 08 – BM02

9. Quy định quản lý công văn đến, công văn đi – 8 trang và các mẫu kèm theo:

a. Sổ công văn đến mã số: HC – 09 – BM01

b. Sổ công văn đi mã số: HC – 09 – BM02

c. Sổ chuyển giao văn bản, giấy tờ mã số: HC – 09 – BM03

d. Danh mục thông báo. mã số: HC – 09 – BM04

10. Quy định quản lý văn phòng phẩm – 5 trang và các mẫu kèm theo:

a. Bảng tiêu chuẩn văn phòng phẩm mã số: HC – 10 – BM01

b. Bảng định mức văn phòng phẩm mã số: HC – 10 – BM02

c. Giấy đề nghị tổng hợp văn phòng phẩm hàng tháng mã số: HC – 10 – BM03

d. Sổ cấp phát VPP mã số: HC – 10 – BM04

e. Giấy đề nghị VPP mã số: HC – 10 – BM05

11. Quy định quản lý và sử dụng điện thoại – 6 trang và các mẫu kèm theo:

a. Biên bản cấp password điện thoại mã số: HC – 11 – BM01

b. Bảng so sánh bill điện thoại cuối tháng. mã số: HC – 11 – BM02

c. Sổ theo dõi điện thoại di động, liên tỉnh, quốc tế mã số: HC – 11 – BM03

12. Quy chế đi công tác, công tác phí – 8 trang và các mẫu kèm theo:

a. Giấy đề nghị đi công tác mã số: HC – 12 – BM01

b. Giấy giới thiệu mã số: HC – 12 – BM02

c. Kế hoạch đi công tác mã số: HC – 12 – BM03

d. Bảng xác nhận công tác mã số: HC – 12 – BM04

e. Báo cáo kết quả công tác mã số: HC – 12 – BM05

f. Bảng kê thanh toán công tác phí mã số: HC – 12 – BM06

g. Bảng kê phụ cấp lưu trú ở nước ngoài mã số: HC – 12 – BM07

h. Tờ trình công tác phí vượt khung hạng mã số: HC – 12 – BM08

13. Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô – 5 trang và các mẫu kèm theo:

a. Phiều đề nghị sử dụng xe mã số: HC – 13 – BM01

b. Phiếu điều động xe mã số: HC – 13 – BM02

c. Phiếu xác nhận sử dụng xe. mã số: HC – 13 – BM03

d. Bảng kê sử dụng xăng hàng tuần. mã số: HC – 13 – BM04

e. Kế hoạch bảo trì xe mã số: HC – 13 – BM05

f. Bảng kê thanh toán chi phí ô tô mã số: HC – 13 – BM06

14. Quy định quản lý hồ sơ – 8 trang và các mẫu kèm theo:

a. Danh mục hồ sơ mã số: HC – 14 – BM 01

b. Giấy đề nghị mượn hồ sơ mã số: HC – 14 – BM 02

c. Biên bản giao nhận hồ sơ mã số: HC – 14 – BM 03

d. Danh mục quản lý mượn hồ sơ mã số: HC – 14 – BM 04

e. Giấy đề nghị huỷ hồ sơ mã số: HC – 14 – BM 05

f. Biên bản huỷ hồ sơ mã số: HC – 14 – BM 06

15. Quy định quản lý, kiểm soát tài liệu – 9 trang và các mẫu kèm theo:

a. Phiếu đề xuất soạn thảo tài liệu mới mã số: HC – 15 – BM01

b. Danh sách phân phối tài liệu mã số: HC – 15 – BM02

c. Danh sách tài liệu mã số: HC – 15 – BM03

d. Phiếu đề xuất thay đổi tài liệu mã số: HC – 15 – BM04

e. Phiếu đề xuất áp dụng TLBN mã số: HC – 15 – BM05

16. Quy định soạn thảo văn bản – 6 trang

17. Quy trình tổ chức hội nghị – 6 trang và các mẫu kèm theo:

a. Giấy đề nghị tổ chức hội nghị mã số: HC – 17 – BM01

b. Kế hoạch tổ chức hội nghị mã số: HC – 17 – BM02

c. Bảng kê thanh toán chi phí hội nghị. mã số: HC – 17 – BM03

18. Quy định quản lý biểu mẫu, sổ sách – 5 trang và các mẫu kèm theo:

a. Danh sách biểu mẫu mã số: HC – 18 – BM01

b. Bảng định mức sử dụng biểu mẫu mã số: HC – 18 – BM02

c. Trình duyệt photo, làm sổ sách mã số: HC – 18 – BM03

d. Sổ phân phối photo, sổ sách mã số: HC – 18 – BM04

19. Quy trình xử lý thông tin – 5 trang và các mẫu kèm theo:

a. Sổ theo dõi và xử lý thông tin mã số: HC – 19 – BM01

20. Quy định kiểm soát khách, nhân viên ra vào cổng – 5 trang và các mẫu kèm theo:

a. Sổ theo dõi khách hàng ra vào cổng mã số: HC – 20 – BM01

b. Sổ theo dõi nhân viên ra vào cổng mã số: HC – 20 – BM02

c. Biên bản vụ việc mã số: HC – 20 – BM03

21. Quy định kiểm soát tài sản, hàng hoá ra vào cổng – 4 trang và các mẫu kèm theo:

a. Sổ theo dõi hàng hoá xuất nhập mã số: HC – 21 – BM01

b. Số theo dõi tài sản xuất nhập. mã số: HC – 21 – BM02

II/ Xuất xứ:

1. Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2. Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

1. Giá bộ tài liệu này là 150.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây Mẫu quy định quản lý văn phòng phẩm

Advertisements

2 Responses to “64. Danh mục tài liệu quản trị hành chính văn phòng ver 3.0”

  1. […] Để xem tài liệu quản trị hành chính văn phòng version 3.0 —kích vào đây […]

  2. […] Xem thêm chi tiết tại: quản trị hành chính văn phòng […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: