Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

Quản trị nhân sự – xây dựng cơ cấu tổ chức

Posted by nqcentre on December 7, 2007

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ SƠ ĐỒ

– Đảm bảo thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch dự án.
– Thống nhất lãnh đạo, điều hành các yêu cầu.
– Tổ chức bộ máy, bố trí nhân viên phải tinh gọn
– Quan hệ lãnh đạo, phối hợp giữa các bộ phận phải rõ ràng
– Mỗi người phải thấy rõ vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và chỉ chịu trách nhiệm trước một thủ trưởng trực tiếp.
– Trách nhiệm phải đi đôi với quyền hạn, quyền lợi.
– Lãnh đạo phải đi đôi với kiểm tra.
– Phạm vi nội dụng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra phải rõ ràng.
– Hợp tác phải nhằm thực hiện nhiệm vụ chung.
CÁC CẤP QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CẤP ĐIỀU HÀNH: TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁC PHÓ TGĐ
CẤP THỪA HÀNH: CÁC BỘ PHẬN QUẢN LÝ THEO CHỨC NĂNG
CẤP QLDA: CHỈ NÊU TRONG SƠ ĐỒ TỔ CHỨC, KHI TRIỂN KHAI DA MỚI CHI TIẾT CHỨC DANH, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CON NGƯỜI

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

– TUYỂN DỤNG PHẢI DỰA VÀO YÊU CẦU CÔNG VIỆC (TỪ CÁC MỤC TIÊU DA, CHIA NHỎ RA CÁC CÔNG VIỆC..), TỪ CÔNG VIỆC XÁC ĐỊNH CHỨC DANH TIÊU CHUẨN, TỪ CHỨC DANH TIÊU CHUẨN MỚI XÁC ĐỊNH YC VỀ NHÂN SỰ
– YÊU CẦU RÕ RÀNG VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG, NGỌAI NGỮ, TUỔI ĐỜI TUỔI NGHỀ, NAM NỮ, PHẨM CHẤT, NGỌAI HÌNH, KHÁC…
– NÊU RÕ MỨC LƯƠNG MIN VÁ CÁC CHẾ ĐỘ VỀ LƯƠNG THƯỞNG, CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM, QUYỀN LỢI , ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH TRỰC TIẾP
– PHỎNG VẤN, THỬ VIỆC
– TRỰC TIẾP TUYỂN DỤNG HOẶC THÔNG QUA TƯ VẤN

ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN

– TỔ CHỨC THAM QUAN TRONG NƯỚC, NGÒAI NƯỚC
– MỞ CÁC LỚP HUẤN LUYỆN TRONG HOẶC NGÒAI NƯỚC
– CHO ĐI HỌC CÁC LỚP NGẮN HẠN, DÀI HẠN TRONG HOẶC NGÒAI NƯỚC
– TỔ CHỨC HOẶC THAM GIA CÁC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ
– CHỈ ĐÀO TẠO THEO KẾ HỌACH, CÓ NHU CẦU THẬT SỰ, ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẢI BIẾT SỬ DỤNG KẾT QUẢ SAU ĐÀO TẠO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: