Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH 5S TẠI DOANH NGHIỆP

Posted by nqcentre on December 7, 2007

KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH 5S TẠI DOANH NGHIỆP
Khái niệm 5S được bắt nguồn từ Nhật bản vào đầu những năm 80 và đã được áp dụng rộng rãi tại các công ty, trong đó có Việt nam. Mục đích của áp dụng 5S không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc nâng cao điều kiện và môi trường làm việc trong một tổ chức mà còn làm thay đổi cách suy nghĩ, thói quen làm việc, tăng cường khả năng sáng tạo trong công việc và phát huy vai trò của hoạt động nhóm.

Mt trong nhng hot động quan trng góp phn vào vic duy trì và ci tiến 5S là đánh giá 5S. Đánh giá định k 5S là hot động có ý nghĩa khyến khích các hot động 5S. Mc đích chính ca vic đánh giá là:

– Xem xét hiu lc và hiu qu ca hot động 5S;Đánh giá khía cnh tích cc ca vic thc hin 5S;– Kp thi động viên các cá nhân, đơn v hoàn thành tt công vic và nhân rng sáng kiến; – Phát hin nhng khu vc hn chế trong vic thc hin để có nhng ci tiến thích hp.Để có th thc hin công tác đánh giá 5S, công ty/t chc cn có mt đội ngũ cán b đảm nhim vai trò là các chuyên gia đánh giá. Các chuyên gia đánh giá cn được đào to v k năng đánh giá, các yêu cu ca thc hành 5S, cách thc tiến hành đánh giá, lp báo cáo… Các yêu cu đối vi mt chuyên gia đánh giá là hiu được ý nghĩa và các hot động 5S, nm được các ni dung và yêu cu ca thc hành 5S, nm rõ các qui định, ni qui ca công ty v hot động 5S đồng thi phi hiu được cách thc đánh giá cũng như các tiêu chí đánh giá cho tng khu vc/b phn.Nhim v ca nhóm chuyên gia đánh giá là lên kế hoch đánh giá định k, xây dng các tiêu chí đánh giá cho tng khu vc, phòng ban, chun b các ngun lc và thi gian cn thiết để tiến hành đánh giá. Mt trong nhng phương pháp quan trng nht trong đánh giá 5S là s dng nhng hình nh trc quan, thông qua vic chp nh nhng khu vc được đánh giá. Đây cũng chính là cách để cung cp nhng bng chng khách quan khi đưa ra nhng kết lun, kiến ngh và là cơ s để theo dõi và so sánh  quá trình ci tiến sau này.Bng cách quan sát và phng vn, các chuyên gia đánh giá tp trung vào các ni dung trong tâm như sau:– Ban lãnh đạo công ty và các cán b qun lý có cùng thc hin chương trình 5S hay không?– Mi người có yên tâm v nơi làm vic ca mình hay không ?– Nơi làm vic có sch s và ngăn np không?– Nơi làm vic có an toàn không?– Máy móc thiết bđược v sinh và bo dưỡng không?– Mi thđược sp xếp hp lý để d tìm, d ly hay không?– Máy móc và các vt dng có được đặt nơi thun tin cho người s dng không?– Các h sơđược lưu gi để d truy tìm không?– Các đồ vt có đảm bo sch s không?– Mi người có làm v sinh hàng ngày mt cách t giác không?– Các cán b nhân viên có mc đồng phc/qun áo sách s, gn gàng theo qui định hay không?– Mi người có ý thc to hình nh tt đẹp ca công ty/t chc ca mình không?Đối vi mi phòng ban/b phn được đánh giá, nhóm chuyên gia đánh giá lp danh mc/bng hi đánh giá, thang đim và cách thc chm đim. Thang đim đánh giá có th t 1-5 hoc t 1-10. Cách cho đim đánh giá thường được qui định theo mc độ áp dng 5S ti tng b phn và kết qu đạt được (Ví d v cách chm đim – bng 1; Ví d v lp phiếu hi và tính đim – bng 2)

Bảng 1: Ví dụ về cách lập phiếu hỏi và tính điểm  

Hạng mục

STT

Các hạng mục cần phải đánh giá

Điểm

 Bảng 2: Ví dụ về thang cho điểm  

Điểm Mô tả

 Mi chuyên giá đánh giá s cho đim theo danh mc câu hi và da trên thang đim đã được thng nht. Tng s đim đạt được ti mi phòng ban/b phn được đánh giá s được so sánh vi nhau và vi đim ti đa có th đạt được. Trên cơ s đó nhóm chuyên gia đánh giá đưa ra nhng khuyến ngh ci tiến, đề xut thưởng đối vi nhng đơn thc hin tt.Vic thc hin 5S ch có th đạt kết qu tt khi có s tham gia ca tt c cán b nhân viên trong t chc. Bí quyết đem li thành công trong vic huy động ngun nhân lc cũng là yếu t to nên năng sut và cht lượng ca doanh nghip.Nguyn Thu Hin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: