Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

57. Tài liệu tham khảo quản trị bán hàng

Posted by daviadmin on November 29, 2007

4 Chăm sóc khách hàng:

4.1 Những bí quyết chăm sóc khách hàng, 22 trang

4.2 Chăm sóc khách hang, 55 trang.

5 Tài liệu nghiên cứu quản trị bán hàng: 160 trang.

5.1 Các công cụ phân tích và lập kế họach của Giám đốc bán hàng.

5.2 Chiến lược và cơ cấu tổ chức của lực lương bán hàng.

5.3 Dự báo bán hàng và lập ngân sách.

5.4 Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp.

5.5 Kỹ năng chăm sóc khách hang trước bán hang.

5.6 Kỹ năng quản trị trong bán hàng.

5.7 Nghề bán hàng và quản trị bán hàng.

5.8 Tuyển dụng – lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng.

 

6 Tài liệu tham khảo kỹ năng bán hang, 193 trang.

 

7 Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, 506 trang.

8 Tài liệu nghiên cứu kênh phân phối.

8.1 Những hiểu biết cơ bản về kênh phân phối, 36 trang.

8.2 Thiết kế kênh phân phối, 24 trang.

8.3 Thiết lập chính sách kênh phân phối, 32 trang.

 

9 Kỹ năng quản trị bán hàng:

9.1 Quản lý thời gian, 36 trang.

9.2 Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên, 27 trang.

9.3 Kỷ năng tuyển dụng, 41 trang.

9.4 Kỷ năng làm việc nhóm, 72 trang.

9.5 Kỷ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định, 60 trang.

9.6 Kỷ năng giải quyết xung đột, 27 trang.

9.7 Kỹ năng lãnh đạo theo tình huống, 36 trang.

 

10 Tài liệu tham khảo:

10.1 Tài liệu huấn luyện nghệ thuật giao tiếp trong bán hàng, 16 trang

10.2 Tài liệu huấn luyện 7 bước bán hàng thời trang, 7 trang.

10.3 Kiểm tra chỉ số IQ nhân viên bán hàng, 4 trang.

10.4 Bí kíp của người bán hàng chuyên nghiệp, 12 trang.

10.5 Câu hỏi tình huống dành cho NVBH, 2 trang.

10.6 Hoá giải các phản đối của khách hàng, 27 trang.

10.7 Khích lệ tinh thần nhân viên BH, 21 trang.

10.8 Nhân diện khách hàng và lời khuyên, 13 trang

10.9 Quản lý lực lượng bán hàng, 7 trang.

10.10 Quản trị bán hàng, 51 trang.

10.11 Quản lý đội ngũ bán hàng, 118 trang.

10.12 Tiến trình bán hàng 7 bước, 16 trang.

10.13 Game thương lượng, 18 trang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: