Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

43. Xây dựng chính sách nhân sự

Posted by daviadmin on September 19, 2007

Chính sách nhân sự:

1. Phân loại chính sách nhân sự, 3 trang.

2. Mẫu chính sách nhân sự 1, 32 trang.

3. Mẫu chính sách nhân sự 2, 12 trang

4. Mẫu chính sách nhân sự 3, 8 trang.

 

 

Đây là tài liệu miễn phí.

Để có tài liệu này, bạn phải là khách hàng của NQ center hoặc trao đổi tài liệu theo quy định trong phần trao đổi tài liệu (trên đầu trang web).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: