Tài liệu quản lý moving to http://tailieuquanly.com

Trang thông tin và download về các tài liệu quản lý kinh doanh.

02. Danh mục tài liệu quy trình quản trị nhân sự version 3.0

Posted by daviadmin on September 19, 2007

02. Danh mục tài liệu quản trị nhân sự version 3.0

I/ DANH MỤC TÀI LIỆU:

1. Quy trình tuyển dụng nhân viên – 7 trang và các biểu mẫu:

a. Phiếu nhu cầu tuyển dụng – mã số: NS – 01 – BM01

b. Kế hoạch tuyển dụng – mã số: NS – 01 – BM02

c. Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng – mã số: NS – 01 – BM03

d. Danh sách ứng viên làm bài kiểm tra – mã số: NS – 01 – BM04

e. Thư mời làm bài kiểm tra – mã số: NS – 01 – BM05

f. Bản tự khai ứng viên – mã số: NS – 01 – BM06

g. Danh sách kết quả bài kiểm tra – mã số: NS – 01 – BM07

h. Thông báo không tuyển dụng – mã số: NS – 01 – BM08

i. Danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn – mã số: NS – 01 – BM09

j. Danh sách câu hỏi phỏng vấn – mã số: NS – 01 – BM10

k. Thư mời phỏng vấn – mã số: NS – 01 – BM11

l. Bảng kết quả phỏng vấn – mã số: NS – 01 – BM12

m. Thư thông báo tuyển dụng – mã số: NS – 01 – BM13

2. Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp – 5 trang

3. Quy trình thử việc, học việc – 5 trang và các biểu mẫu:

a. Quyết định tiếp nhận CBCNV – mã số: NS – 03 – BM01

b. Hợp đồng thử việc – mã số: NS – 03 – BM02

c. Kế hoạch chuẩn bị thử việc – mã số: NS – 03 – BM03

d. Biên bản giao công cụ, tài sản – mã số: NS – 03 – BM04

e. Chương trình thử việc – mã số: NS – 03 – BM05

f. Biên bản đánh giá thử việc – mã số: NS – 03 – BM06

g. Hợp đồng lao động – mã số: NS – 03 – BM07

4. Quy trình thực tập – 5 trang và các biểu mẫu:

a. Giấy đề nghị thực tập – mã số: NS – 04 – BM01

b. Quyết định tiếp nhận thực tập – mã số: NS – 04 – BM02

c. Chương trình thực tập – mã số: NS – 04 – BM03

d. Bảng cam kết thực tập – mã số: NS – 04 – BM04

e. Đánh giá kết quả thực tập hàng tháng – mã số: NS – 04 – BM05

f. Bảng đánh giá kết quả đề tài thực tập. – mã số: NS – 04 – BM06

g. Bảng nhận xét quá trình thực tập – mã số: NS – 04 – BM07

5. Quy định quản lý quản trị viên tập sự 6 trang và các biểu mẫu:

a. Phiếu xác định nhu cầu quản trị viên tập sự – mã số: NS – 05 – BM01

b. Kế hoạch tìm kiếm quản trị viên tập sự – mã số: NS – 05 – BM02

c. Chương trình tập sự. – mã số: NS – 05 – BM03

d. Kế hoạch chi tiết tập sự. – mã số: NS – 05 – BM04

e. Bảng đánh giá tập sự. – mã số: NS – 05 – BM05

6. Quy trình đào tạo bên ngoài – 6 trang và các biểu mẫu:

a. Phiếu xác định nhu cầu đào tạo nhân viên – mã số: NS – 06 – BM01

b. Phiếu xác định nhu cầu đào tạo tổng hợp – mã số: NS – 06 – BM02

c. Bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo – mã số: NS – 06 – BM03

d. Phiếu yêu cầu đào tạo – mã số: NS – 06 – BM04

e. Kế hoạch đào tạo – mã số: NS – 06 – BM05

f. Tờ trình về việc cử đi đào tạo – mã số: NS – 06 – BM06

g. Bảng cam kết đào tạo – mã số: NS – 06 – BM07

h. Quyết định cử đi học – mã số: NS – 06 – BM08

i. Phiếu đánh giá khoá học – mã số: NS – 06 – BM09

j. Kế hoạch ứng dụng sau đào tạo – mã số: NS – 06 – BM10

k. Báo cáo kết quả ứng dụng sau đào tạo – mã số: NS – 06 – BM11

l. Hồ sơ đào tạo – mã số: NS – 06 – BM12

m. Báo cáo tổng hợp đào tạo – mã số: NS – 06 – BM13

7. Quy trình đào tạo nội bộ – 5 trang và các biểu mẫu:

a. Chương trình đào tạo – mã số: NS – 07 – BM01

b. Biên bản đào tạo nội bộ – mã số: NS – 07 – BM02

8. Quy trình đào tạo hội nhập – 5 trang và các biểu mẫu:

a. Chương trình đào tạo theo chức danhmã số: NS – 08 – BM01.

b. Kế hoạch đào tạo nội quy mã số: NS – 08 – BM02.

c. kế hoạch đào tạo nghiệp vụmã số: NS – 08 – BM03

d. Biên bản đào tạo mã số: NS – 08 – BM04.

9. Quy trình nghỉ việc – 5 trang và các biểu mẫu:

a. Đơn xin nghỉ việc – mã số: NS – 09 – BM01

b. Biên bản bàn giao công việc – mã số: NS – 09 – BM02

c. Biên bàn giao hồ sơ, tài liệu – mã số: NS – 09 – BM03

d. Biên bản bàn giao tài sản công cụ – mã số: NS – 09 – BM04

e. Bảng cam kết nghỉ việc – mã số: NS – 09 – BM05

f. Biên bản thanh lý nghỉ việc – mã số: NS – 09 – BM06

g. Quyết định nghỉ việc – mã số: NS – 09 – BM07

10. Quy trình nghỉ phép, nghỉ việc riêng – 5 trang và các biểu mẫu:

a. Giấy xin nghỉ phép – mã số: NS – 10 – BM01

b. Sổ theo dõi nghỉ phép – mã số: NS – 10 – BM02

11. Quy chế khen thưởng – 6 trang và các biểu mẫu:

a. Giấy đề nghị khen thưởng – mã số: NS – 11 – BM01

b. Quyết định khen thưởng – mã số: NS – 11 – BM02

c. Sổ theo dõi khen thưởng – mã số: NS – 11 – BM03

12. Quy chế kỷ luật – 11 trang và các biểu mẫu:

a. Biên bản vi phạm – mã số: NS – 12 – BM01

b. Bản tự kiểm cá nhân – mã số: NS – 12 – BM02

c. Biên bản họp xem xét kỷ luật – mã số: NS – 12 – BM03

d. Quyết định kỷ luật – mã số: NS – 12 – BM04

e. Sổ theo dõi kỷ luật – mã số: NS – 12 – BM05

13. Quy chế bổ nhiệm – 6 trang và các biểu mẫu:

a. Phiếu thăng chức – mã số: NS – 13 – BM01

b. Phiếu đề xuất bổ nhiệm cán bộ – mã số: NS – 13 – BM02

c. Phiếu đánh giá cán bộ – mã số: NS – 13 – BM03

d. Phiếu đánh giá tín nhiệm – mã số: NS – 13 – BM04

e. Bảng tự nhận xét của cán bộ – mã số: NS – 13 – BM05

f. Quyết định bổ nhiệm – mã số: NS – 13 – BM06

14. Quy trình đánh giá công việc – 7 trang và các biểu mẫu:

a. Bảng tiêu chí đánh giá – mã số: NS – 14 –BM01

b. Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu – mã số: NS – 14 –BM02

c. Biên bản đánh giá công việc – mã số: NS – 14 –BM03

d. Bảng tổng hợp vi phạm nội quy, nghiệp vụ – mã số: NS – 14 –BM04

e. Bảng tổng điểm trừ nghiệp vụ nội quy – mã số: NS – 14 –BM05

f. Giấy đề nghị cộng điểm – mã số: NS – 14 –BM06

g. Bảng tổng hợp đánh giá công việc – mã số: NS – 14 –BM07

15. Quy chế lương – 8 trang và các biểu mẫu:

a. Giấy đề nghị tăng lương – mã số: NS – 15 –BM01

b. Danh sách tăng lương định kỳ – mã số: NS – 15 –BM02

c. Danh sách nhân viên chưa được tăng lương – mã số: NS – 15 –BM03

d. Quyết định tăng lương – mã số: NS – 15 –BM04

16. Nội quy công ty – 25 trang.

17. Quy định tính toán và trả lương – 6 trang và các biểu mẫu:

a. Bảng lương – mã số: NS – 17 – BM01

b. Phiếu lương – mã số: NS – 17 – BM02

18. Quy trình hoạch định nhân sự – 5 trang và các biểu mẫu:

a. Kế hoạch nhân sự hàng năm – mã số: NS – 18 – BM01

b. Bảng năng lực kỹ năng cốt lõi – mã số: NS – 18 – BM02

c. Kế hoạch đào tạo hàng năm. – mã số: NS – 18 – BM03

d. Bảng đánh giá năng lực nhân viên hàng năm – mã số: NS – 18 – BM04

e. Bảng ngân sách đào tạo – mã số: NS – 18 – BM05

19. Quy định quản lý giờ công lao động – 4 trang và các biểu mẫu:

a. Giấy đề nghị tăng ca – mã số: NS – 19 – BM01.

b. Bảng chấm công – mã số: NS – 19 – BM02.

c. Bảng xác nhận thời gian làm việc – mã số: NS – 19 – BM03.

20. Quy trình xử lý khiếu nại tố cáo – 5 trang và các biểu mẫu:

a. Đơn đề nghị – mã số: NS – 20 – BM01

b. Giấy biên nhận hồ sơ khiếu nại, tố cáo – mã số: NS – 20 – BM02

c. Sổ theo dõi xử lý khiếu nại, tố cáo – mã số: NS – 20 – BM03

d. Biên bản họp xử lý khiếu nại, tố cáo – mã số: NS – 20 – BM04

e. Quyết định xử lý khiếu nại – mã số: NS – 20 – BM05

II/ Xuất xứ:

1. Tài liệu này là gì? Xuất xứ tài liệu từ đâu? Bạn xem chi tiết trong mục xuất xứ trên đầu trang web.

2. Khi mua tài liệu, bạn có trách nhiệm xem đầy đủ quy định sử dụng trong phần xuất xứ.

III/ Giá tài liệu:

1. Giá bộ tài liệu này là 150.000. Với trường hợp giao hàng trực tiếp ngoài tp HCM, chúng tôi tính thêm phí giao hàng là 10 % trên giá tài liệu nhưng tối thiểu là 50.000 và tối đa là 100.000 (không tính phí giao hàng cho tp HCM và thanh toán qua tài khoản).

2. Bạn có thể có tài liệu này mà không phải trả phí nếu bạn có khả năng trao đổi tài liệu với chúng tôi hoặc trao đổi hàng hoá dịch vụ như trao đổi banner…. với giá trị tương đương. Nếu bạn muốn trao đổi, vui lòng xem quy định trao đổi trên đầu trang web.

3. Chúng tôi không bán lẻ tài liệu này theo từng quy trình, mẫu riêng.

4. Để xem cách thức thanh toán bạn xem thông tin trong phần đặt hàng tại đầu trang (có thể thanh toán trực tiếp tại HCM, Hà nội và một số tỉnh trên toàn quốc).

IV/ Demo:

Xem tại đây

1. Mẫu quy trình nghỉ việc

2. Phiếu thanh lý khi nghỉ việc

Advertisements

2 Responses to “02. Danh mục tài liệu quy trình quản trị nhân sự version 3.0”

  1. […] Để xem tài liệu quản trị nhân sự version 3.0 —kích vào đây. […]

  2. […] 02. Danh mục tài liệu quy trình quản trị nhân sự verion 3.0. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: